Uputa za sažetke

Sažeci

Sažeci na hrvatskom i na engleskom jeziku
300-400 riječi
Naslov, ime(na) autora, ustanova, adresa
Željeni način izlaganja (usmeno ili poster)
Poslati redovitom poštom (2 primjerka i disketa) ili elektroničkom poštom kao prilog (attachment)

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku i dostupni sudionicima na skupu.

Rok prijave i slanja sažetaka: 15. rujna 2007.

Jezici skupa: hrvatski i engleski