Prijave

Prijava

Slanjem prijavnice (prva obavijest) ili on-line

Sažeci

na hrvatskom i na engleskom jeziku
300-400 riječi
naslov, ime(na) autora, ustanova, adresa
željeni način izlaganja (usmeno ili poster)
poslati redovitom poštom (2 primjerka i disketa) ili elektroničkom poštom kao prilog (attachment)

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku i dostupni sudionicima na skupu.

Rok prijave i slanja sažetaka: 15. rujna 2007.

Jezici skupa: hrvatski i engleski