Prijave

Prijava

on-line

Sažeci

na hrvatskom i na engleskom jeziku
300-400 riječi
naslov, ime(na) autora, ustanova, adresa
željeni način izlaganja (usmeno ili poster)
poslati elektroničkom poštom na adresu ig@ffzg.hr kao prilog (attachment)

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku i dostupni sudionicima na skupu.

Rok prijave i slanja sažetaka: 16. rujna 2013.

Jezici skupa: hrvatski i engleski