Opća fonetika i njezino sučelje s lingvistikom, a poseban je naglasak na dvjema izdvojenim temama:

1. Verbotonalna metoda u rehabilitaciji i korekciji stranog i materinskog govora

Slušanje kao temelj dobrog govora, kako u materinskom tako i u stranom jeziku, jedna je od osnovnih postavki verbotonalne metode. Sličnosti odstupanja u govoru na nematerinskom jeziku i govoru osoba sa slušnim poteškoćama i problemima u slušanju među prvima je definirao Petar Guberina. Što u percepciji govora izravno utječe na njegovu produkciju, kakav je govor kad su sluh i/ili slušanje atipični, kakva je sprega govora i pokreta, koliko na usvajanje govora utječu ritam i intonacija i kako se taj utjecaj može vidjeti u prozodiji, koje su poteškoće u izravnom radu s klijentom, kako subjektivnim i objektivnim metodama evaluirati napredak tek su neka od pitanja koja se nameću o ovoj temi 70 godina nakon prvoga izdanja Guberinina Zvuka i pokreta u jeziku.

Tema može uključivati, ali se ne ograničava na istraživanja:

  • odstupanja u percepciji govora
  • varijabilnost zdravog i oštećenog govora
  • interdisciplinarnost u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora
  • individualni i grupni pristup u rehabilitaciji slušanja i govora
  • specifični postupci u rehabilitaciji slušanja i govora
  • poučavanje i usvajanje izgovora u stranom jeziku
2. Klinička fonetika

Klinička fonetika interdisciplinarno je područje u kojem je primarni cilj primjena fonetskih analitičkih tehnika u rješavanju komunikacijskih poteškoća te tumačenje kliničkih podataka u svrhu adresiranja kompleksnih i otvorenih pitanja u teorijskoj fonetici. Dobrodošli su svi radovi u kojima se analizira neki aspekt atipičnosti u govoru.