Prijava sudjelovanja

Ime i prezime

Zvanje (Prof., Mr.sc., Dr.sc. i sl.)

Ustanova
Adresa ustanove
Telefon
Telefax
e-mail

Poštu želim primati:
na adresu ustanove
na sljedeću adresu

Na skupu ću sudjelovati:

bez izlaganja
s izlaganjem
Naslov izlaganja

Pripadajući tematski blok:

Percepcija govora
Opće fonetske teme

Preferirani način izlaganja:

usmeno
posterom

Za izlaganje planiram uporabu sljedećeg pomagala:

LCD
kasetofon
minidisk
video
grafoskop
dijaprojektor
ploča
uručci (handouts)
Druga pomagala: