Prijave i sažeci

Prijave i sažetke možete poslati redovnom ili elektroničkom poštom e-mail do 15. listopada 2004.

Sažeci trebaju biti na hrvatskom i engleskom jeziku, sadržavati naslov rada, ime autora te ustanovu i adresu (uključujući i e-mail adresu, koja će biti objavljena uz sažetak). Duljina sažetaka treba biti 15 do 30 redaka (900-1800 znakova).

Na kraju sažetka navedite:

  • želite li rad iznijeti usmeno (10 minuta) ili na posteru.
  • ako je to rad više autora, ime i podatke osobe za kontakt (inače ćemo sljedeće obavijesti slati samo prvim autorima)

Pri izradi programa nastojat ćemo udovoljiti Vašim željama o načinu izlaganja. Ako to ne bude moguće, pravodobno ćemo Vas obavijestiti.

Ako sažetak šaljete redovnom poštom, molimo Vas pošaljite nam 2 otisnuta primjerka i disketu ili CD s tekstom.

Ako sažetak šaljete elektroničkom poštom, priložite ga (attachment) uz popratnu poruku, nemojte ga ispisivati u prostor predviđen za poruke.

Bez obzira na način slanja, molimo Vas nemojte datoteci dati neko opće ime, npr. "govor", "znanstveni skup", "istraživanja govora", "fonetika" ili slično, jer to znatno usporava obradu i može dovesti do pogrešaka. Nazovite je prezimenom prvog autora.

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku koji će biti dostupan svim sudionicima na samome skupu, a radovi će nakon recenzije biti objavljeni u Zborniku radova.

Obavijesti o prihvaćanju autori će dobiti 15 dana nakon što Organizacijski odbor dobije sažetak, a o načinu izlaganja bit će obaviješteni poslije 1. studenoga 2004.