Teme

Percepcija govora

U sklopu glavne teme očekujemo radove koji će se baviti svim pitanjima percepcije govora kao nezaobilaznog dijela govornog funkcioniranja, a mogu uključiti sljedeća područja:

 • Razvojni aspekti
 • Metode istraživanja
 • Teorije i modeli
 • Specifičnosti (Je li govor poseban?)
 • Percepcija segmentalnih i suprasegmentalnih elemenata govora
 • Poremećaji i teškoće u percepciji govora

Opće fonetske teme

Ovaj je tematski blok pozitivno određen samo time što predmet treba biti govor (bilo s kojeg od mnogih aspekata), a negativno samo time da se predmetom i pristupom ne svrsta u glavni tematski blok. Da podsjetimo na samo neke od brojnih tematskih područja:

 • semantika jezičnih i nejezičnih govornih znakova
 • sociofonetika i jezična politika (ortoepija)
 • neurofonetski, psihofonetski, fiziološki i akustički aspekti govora
 • upotreba računala u istraživanju govora
 • razvoj govora
 • učenje stranih jezika
 • poremećaji i rehabilitacija govora
 • književno-umjetnički govor itd.

Predložen popis tematskih podskupina dajemo kao poticaj i podsjetnik, a ne kao konačan i ograničavajući okvir.