Sažetak izlaganja treba imati najviše 350 riječi. Na kraju sažetka treba navesti do četiri ključne riječi.
Sažetak treba predati u jednom od sljedećih formata: doc, docx, rtf ili odt.
Ako se koriste posebni znakovi ili fontovi, oni moraju biti smješteni u tekst (embed fonts).
Sažetak se mora temeljiti na istraživanju koje je završeno ili je u tijeku. Treba se sastojati od kratkoga prikaza istraživačkoga konteksta ili problema, jasno formuliranoga istraživačkoga pitanja, primjerenoga opisa metodološkog pristupa i podataka te prikaza osnovnih rezultata.
Moguće je navesti maksimalno četiri referencije (ali nije ih nužno navesti). Nakon što sažeci prođu recenzentski postupak, autori će biti obaviješteni o rezultatu.

Obrazac za prijavu sažetka je dostupan na adresi: https://ig.ffzg.unizg.hr/obrazac-za-prijavu/